اشارات بدنی یا body language  چه نقشی برشدت لکنت یاکاهش آن دارند؟

اشارات بدنی یا body language  چه نقشی برشدت لکنت یاکاهش آن دارند؟

اشارات بدنی شامل حرکات دست وسروگردن وجزییات آن مانند لبها وچشمها،نقش مهمی درالقای یک مفهوم به شنونده دارند،ازطرفی مناطقی ازمغز شناخته شده اندکه ارتباط این مورد(اشارات)راباگفتاربرعهده دارندوبرای آن برنامه ریزی میکنند. ازسوی دیگراشارات میتوانند نقش تسهیل وروان کننده گفتاررانیزبرعهده داشته باشند.

براساس یافته های فوق یک تحقیق دانشگاهی درسال1387دریکی ازدانشگاههای ایران بین 10 فردبزرگسال دارای لکنت و10 فردبدون لکنت ومشابه ازنظر سن ،جنس وتحصیلات انجام شد،تحقیق فوق نشان دادکه افراددارای لکنت ازاشارات کمتری درحین گفتاراستفاده میکنندوبنظرمیرسدعدم استفاده ازاشارات سروگردن ودستها(body language) میتواندموجب تشدیدلکنت وبرعکس، استفاده ازاشارات بدنی درحین گفتار،باعث کاهش لکنت شود.

نوشته:گفتاردرمانگر، محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

ارسال دیدگاه