تحقیقات آکادمیک- سلسله تحقیقات درخصوص علل ودرمانهای لکنت

تحقیقات آکادمیک- سلسله تحقیقات درخصوص علل ودرمانهای لکنت

کاربرگرامی:هدف ازگردآوری وارائه این سلسله مطالب بسیارارزشمندوگرانبهاکه ازین پس باعنوان (تحقیقات آکادمیک)ارائه خواهدشد،نمایش آخرین خلاصه تحقیقات مرتبط باشروع وتداوم لکنت وعوارض آن است که میتواندموجب ایجادراهکارهای مناسب درخصوص پیشگیری،ارزیابی ودرمان لکنت شود.بدلیل ابعادتخصصی این سلسله ازمطالب،پیشنهادمیشودموردمطالعه درمانگران،دانشجویان وافرادعلاقمند باحداقل سوادآکادمیک مرتبط قرارگیردتاازقضاوتهای اشتباه ویاعدم ادراک مناسب که ممکن است منجربه برداشت نادرست شود،جلوگیری بعمل آید.

لازم بذکراست منظورازواژه(تحقیقات)،تحقیقات علمی انجام شده دردانشگاههاومراکزآموزش عالی ودرقالب گروههای آماری هدف وبانظارت اساتیدراهنماوناظرواعضای هیئت علمی این دانشگاههاست،

خاطرنشان میگرددکه دراین سلسله مطالب ازبیان هرنوع دیدگاه شخصی(ولودیدگاه شخصی اساتید)خودداری گردیده است.

بنابراین اینجانب بهیچ عنوان درمقام وصلاحیت قضاوت مطالب فوق نبوده وبااحترام به جامعه دانشگاهی واساتیدومحققان مربوطه،خلاصه مقالات رابدون تغییرعنوان ونتایج،جهت استفاده علاقمندان عزیزقرارخواهم داد.

ارسال دیدگاه