درسالهای اخیر،گروهی ازپژوهشگران حوزه سلامت روانی باگرایش روانشناسی مثبت نگر، نداشتن بیماری جسمی را برای احساس سلامت کافی نمی دانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، انرژی و خلق مثبت ،پیوند
Read More

  طبق عنوان تحقیقی فوق مشخص گردید که دانش آموزان دارای لکنت، بهزیستی روان شناختی پایین تری داشته و از مکانیزم های دفاعی ناپخته تری نسبت به دانش آموزان عادی استفاده می کنند. همچنین تحقیقات نشان دادند که بزرگسالانی که لکنت دارند
Read More

  مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان طبق عنوان تحقیقی فوق مشخص گردید که دانش آموزان دارای لکنت، بهزیستی روان شناختی پایین تری داشته و از مکانیزم های دفاعی ناپخته تری
Read More

آیاازلحاظ اضطراب اجتماعی ، بین افرادمبتلا به لکنت وافرادعادی تفاوتی وجوددارد؟ یکی ازمواردی که افرادمبتلا به لکنت باآن درگیرندمورداضطراب،شرم یاترس است که میتواندبصورت خفیف تابسیارشدیددرآنان وجودداشته باشد. این ترس دربسیاری ازمواردبحدی زیاداست که مانع عملکردنرمال روزانه،شامل کاروفعالیت اجتماعی،تحصیل،تعامل وارتباط صحیح باافراداجتماع میگردد.
Read More