مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان طبق عنوان تحقیقی فوق مشخص گردید که دانش آموزان دارای لکنت، بهزیستی روان شناختی پایین تری داشته و از مکانیزم های دفاعی ناپخته تری
Read More

تحقیقات آکادمیک- سلسله تحقیقات درخصوص علل ودرمانهای لکنت کاربرگرامی:هدف ازگردآوری وارائه این سلسله مطالب بسیارارزشمندوگرانبهاکه ازین پس باعنوان (تحقیقات آکادمیک)ارائه خواهدشد،نمایش آخرین خلاصه تحقیقات مرتبط باشروع وتداوم لکنت وعوارض آن است که میتواندموجب ایجادراهکارهای مناسب درخصوص پیشگیری،ارزیابی ودرمان لکنت شود.بدلیل ابعادتخصصی این
Read More