استرس؛علل،نشانه هاوعوارض ،راهکارهای مقابله

استرس؛علل،نشانه هاوعوارض ،راهکارهای مقابله

درزندگی ماشینی روزمره که سرشار از محرکهای منفی اقتصادی،اجتماعی،رفتاری و…..مختلف واحساسات سراسرمخرب پس از آن است،بروز استرس یک عکس العمل اجتناب ناپذیر،بدیهی،طبیعی وناخودآگاهانه بنظرمیرسد.

آنچه اهمیت داردطرز تلقی ماازاسترس،نحوه برخوردوتعامل باآن ومیزان مهارت مابعنوان اشرف مخلوقات بمنظورکاهش اثرات مخرب آن میباشد.متاسفانه دربسیاری ازمواردراهکارعملی مناسبی ازمتخصصان تعلیم وتربیت دراین ارتباط شنیده نمیشودوراهکارها درحدتوصیه به کاهش استرس وترغیب ناقص مراجعان به رفع آن بوده وباتوجه به عدم معرفی روش مناسب،معمولا این توصیه هاعقیم باقی میمانند.دراین مقاله سعی گردیده که درحدامکان به مواردمندرج درتیتر آن پرداخته شود.

علل استرس:متاسفانه طبق آماررسمی ،کشورایران بالاترین درصدهای استرس رابخوداختصاص داده است.ازعلل آن میتوان به احساس ناامنیهای اقتصادی،شغلی،بیکاری،اعتیاد،طلاق،بیماری،تغذیه نامناسب ،فشارهای سیاسی ودرپی آن تشدیدنابسامانیهای اجتماعی واقتصادی وامنیتی راذکر نمودکه هریک ازاین مواردبتنهایی ویا توام میتوانند باعث ایجادحس ناامنی،عصبانیت،بدبینی،حسادت،حقارت،پرخاشگری،کاهش اعتمادبنفس،کاهش میزان امیدبه آینده،هراس ازفردا،اضطراب وتشدیدآن شوندکه دوری کامل از آنهاوعدم مواجهه،یک امرغیرممکن واجتناب ناپذیرمیباشد.

نشانه هاوعوارض:ازعوارض مهم استرس میتوان به طپش قلب،بالارفتن فشارخون،تصلب شرایین،زخم معده،بیقراری،عصبانیت،کاهش سطح هوشیاری دردرازمدت،سندروم روده تحریک پذیر،عدم تمرکزفکرکافی،عدم توانایی تصمیم گیری صحیح،بیماریهای پوستی ،کاهش سطح ایمنی بدن ودرکل بسیاری ازبیماریهای سایکوسوماتیک(روان تنی)،تشدیدلکنت زبان وبسیاری ازبیماریهای قبلی دیگر(درصورت وجود) اشاره نمود.

راهکارهای مقابله:خوشبختانه راهکارهای متنوع وقابل دسترسی درجهت مقابله بااسترس وجوددارندکه هریک پایه علمی وتحقیقاتی محکمی داشته وبه تمام آنهااشاره خواهدشد.لازم بذکراست که این راهکارهاقادربه ازبین بردن علت اولیه استرس نیستند،امامیتوانندآستانه تحمل مارابمقدارقابل ملاحظه ای افزایش داده ونیزبسته به مورد، طرز تلقی مارانسبت به محرک برانگیزاننده استرس اصلاح نموده یابه کلی تغییرداده ومنجربه کاهش اثرات مخرب استرس شوند:

1-ورزش جسمی استاندارد:بطوری که موجب افزایش تعریق وضربان قلب شده ونوع آن استرس زانباشد.لازم بذکراست کاربدنی دراکثرمواردسنخیتی بافلسفه ورزش ندارد.آنچه اهمیت داردفعالیت بدنی کنترل شده باشرایط ذکرشده وهمراه باتنفس منظم درمحیط نرمال وسرشار ازاکسیژن است.تحقیقات نشان داده که ورزش باتعریف ذکرشده درفوق،موجب تحریک ترشح هورمونهای خاصی شده که باعث افزایش اعتمادبنفس،کاهش استرس وافسردگی بوده وقادربه کاهش چشمگیراثرات جانبی آن میباشد.

2- پرورش ذهن وتفکرخودآگاهانه مثبت گرایانه:درفرهنگ ماایرانیان وازقدیم الایام رسم بوده که از گویشهای ناامیدکننده ومنفی نهی شده ایم،این موضوع پایه ای کاملا علمی دارد.یکی ازمهارتهای انسانهای هوشمند،مثبت نگروخلاق،توانایی تغییرتلقی ازمحرکهای بظاهراسترس زاوآسیب زننده میباشد.شکی نیست که غلبه یک فکریاموضوع منفی وبارعاطفی ناشی از آن باعث استرس میگردد،بنابراین درصورتیکه باپرورش مثبت اندیشی وجایگزینی آن باروش پرورش افکارمنفی بتوانیددردرازمدت تحولی درخودایجادنمایید،درحقیقت موفق به خشکانیدن ریشه استرس شده اید.

3-ورزش های ذهنی:یوگا،مراقبه،مدیتیشن،تنفسهای هدفمندو….ازجمله مواردورزشهای ذهنی هستندکه باروش انفکاک ذهنی ازمحرکهای استرس زاوهدایت وازدیادتوجه به درون واقتدارات وتواناییهای شخصی،بطریقی کاملا علمی قادربه کاهش قابل توجه استرس میباشند.

4-دوری ازمحرکهای نامطلوب:قطعامواردی درزندگی روزمره وجوددارند که مدیریت طول زمان مواجهه ویاحتی قطع دائمی زمان مواجهه باآن مواردمیتوانندبسته به موردباعث کاهش ویاحتی قطع استرس مرتبط باآن شود.مثال بارز آن میتواندقطع ارتباط بایک شخص خاص یاکاهش زمان ارتباط یانحوه تعامل بااوباشدکه باعث تغییررفتاراوودرنتیجه کاهش استرس خواهدگردید.

5-هیپنوتیزم وخودهیپنوتیزم:آرامش درذات هیپنوتیزم موجوداست وهیپنوتیزم بدون آن معناندارد.هیپنوتیزم حتی بدون تلقینات آرامش بخش،بخودی خودآرامش زاست.تحقیقات علمی بسیارزیادی نشان داده اندکه هیپنوتیزم ودرمواردبعدی خودهیپنوتیزم،میتوانندبااستفاده ازاصل انفکاک ذهنی وتصویرسازی ذهنی دلخواه ومطلوب بصورت ارادی یاغیرارادی وبااستفاده ازروشهای کاملاعلمی شرطی سازی ویاتغییردیدگاهی ،استرس رابشدت کاهش داده وموجب افزایش اعتمادبنفس وآرامش شوند.

این تغییردیدگاه ذهنی درمواردی چنان عمیق وپایداراست که نه تنهامیتوان باکمک آن جراحیهای هیپنوتیزمی شگرفی انجام داد،بلکه باکمک تلقینهای خاص،شرایطی رافراهم نمودکه بیمار،ازدرک دردپس ازعمل تاروزها پس ازجراحی بی نیاز بماند.امروزه درکشورهای پیشرفته اروپایی استفاده ارزان،گسترده،پذیرفته شده وبدون عارضه ای ازهیپنوتیزم وخودهیپنوتیزم درجهت کاهش اثرات استرس زای زندگی ماشینی وکسب آرامش میشود.

نوشته:گفتاردرمانگر، محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

ارسال دیدگاه