آیاازلحاظ اضطراب اجتماعی ، بین افرادمبتلا به لکنت وافرادعادی تفاوتی وجوددارد؟ یکی ازمواردی که افرادمبتلا به لکنت باآن درگیرندمورداضطراب،شرم یاترس است که میتواندبصورت خفیف تابسیارشدیددرآنان وجودداشته باشد. این ترس دربسیاری ازمواردبحدی زیاداست که مانع عملکردنرمال روزانه،شامل کاروفعالیت اجتماعی،تحصیل،تعامل وارتباط صحیح باافراداجتماع میگردد.
Read More

آیادرسیستم حرکتی-گفتاری ومغزی افرادمبتلا به لکنت مشکلی وجوددارد؟ یک مطالعه تحقیقاتی که درسال1394 دریک دانشگاه ایران بین 25 پسر دوزبانه(آذری-فارسی) مبتلا به لکنت شدید، 23 پسرغیرلکنتی دوزبانه(آذری-فارسی)،و21 پسرغیرلکنتی تک زبانه(فارسی زبان) درمحدوده سنی 6 تا 10 سال درخصوص ویژگیهای آکوستیکی گفتارشامل فرکانس
Read More