پذیرش لکنت زبان به چه معناست؟

پذیرش لکنت زبان به چه معناست؟

یکی ازمفاهیم پرکاربردوعلمی درخصوص لکنت ،عبارت(پذیرش)آن است.دراینجا مفهوم پذیرش،چیزی غیراز گرامی داشتن لکنت وتسلیم آشکاردرمقابل آن است.

درنظرداشته باشیدکه بسیاری ازبزرگسالان،با عناوین وانگیزه های مختلف ازدرمان لکنت سرباز زده وازمراجعه به درمانگرخودداری مینمایند.آنان ازجمله کسانی هستندکه لکنت رابامکانیسمهای مختلف دفاعی بعنوان یک معضل بااولویت درمان بالا،یاانکارمیکنندویا اساسا آنرابعنوان یک اشکال مختل کننده عملکردعادی تعاملی باانسانهای دیگرقبول ندارندودرعین عدم ابراز تنفرواضح درخصوص لکنت،بنوعی باآن کنارآمده اند.

ازنظراین اشخاص،ایرادی نداردکه آنان گفتارهمراه بالکنت داشته باشند،درواقع دیگران بایدآنان رابه همان صورتی که هستندبپذیرندوآنان بالکنتشان هیچ مشکلی ندارند(این چیزی است که آنها ابرازمیکنندودرواقع حقیقتی تحریف شده ودیدگاهی باریشه های مشکلات شناختی است).

مسلم است که شروع وادامه عملیات درمان اشخاصی باتفکرفوق،پیش آگهی منفی وناامیدکننده ای داردولازم است که درابتدای امر،باکمک خانواده وعملیات روانشناسی انگیزشی ،ترتیبی اتخاذگرددکه شخص باشعف وعلاقه کافی،اصراربه درمان لکنت داشته باشد.

شکی نیست که میان افرادباانگیزه قوی ویاضعیف،تفاوت اساسی دراختصاص زمان برای مراجعه منظم وانجام تمرینات وپیگیریهای لازم درمانی وجوددارد.

نتیجه:پذیرش لکنت درشروع درمان لکنت بزرگسالان یک اصل مهم وغیرقابل انکاربوده ونادیده انگاشتن آن قطعا موجب شکست دردرمان خواهدشد.

نوشته:گفتاردرمانگر، محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

ارسال دیدگاه