مشخصه های فردسالم وجزییات آن

 

درسالهای اخیر،گروهی ازپژوهشگران حوزه سلامت روانی باگرایش روانشناسی مثبت نگر، نداشتن بیماری جسمی را برای احساس سلامت کافی نمی دانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، انرژی و خلق مثبت ،پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت، ازمشخصه های فردسالم است.

ویسینگ و وان ادن یک عامل بهزیستی روان شناختی کلی را شناسایی کرده اند و آن را به صورت

ترکیبی از کیفیت های ویژه، از قبیل احساس انسجام، رضایت از زندگی، تعادل عاطفه و نگرش

کلی نسبت به خوشبینی یا جهت گیری مثبت نسبت به زندگی توصیف کرده اند.

 بر اساس الگوی ریف، بهزیستی روان شناختی از شش عامل تشکیل می شود:

1-پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت به خود)،

2-رابطه مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)،

3-خود مختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)،

4-زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنادادن به آن)،

5-رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و

6-تسلط بر محیط (توانایی فرددرمدیریت محیط)

ابعاد نظری سلامت روان شناختی مثبت در دیدگاه اخیر شامل، استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود است. الگوی مزبور درسراسر جهان به طور گسترده و وسیعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته وپذیرفته شده است.

ارسال دیدگاه