دانستنیهای بیشتردرخصوص گفتاردرمانی لسان تنکابن (شهسوار) با 28 سال تجربه درمان لکنت

درباره گفتاردرمانی لسان تنکابن بیشتر بدانید و درصورت لزوم همین الان تماس بگیرید!

اینجانب(علی جهانی)پس ازفارغ التحصیلی درسال1375 ازدانشگاه علوم پزشکی ایران(تهران)،کلینیک گفتاردرمانی لسان راازابتدای سال1388 وپس از13 سال کارحرفه ای درمراکزتوانبخشی تهران،تنکابن،چالوس ونوشهرتاسیس نموده وبعنوان اولین دفترکارگفتاردرمانی درشهرشهسوار(تنکابن)کارخودراشروع نموده وهمچنان تازمان حال(1403)بکارخودادامه میدهم.بهره گیری از رویکردها وروشهای نوین وعلمی درمان لکنت،همواره یکی ازاصول این مرکز درمانی بوده است.تاکنون افرادقابل توجهی بامراجعه به کلینیک گفتاردرمانی لسان،بدرمان کامل وقطعی لکنت زبان رسیده اند.

علیرغم تسلط اینجانب برعلم هیپنوتیزم ازسال1366 وپس ازآن استفاده ازاین علم دردرمان لکنت ازسال1375(پس ازفارغ التحصیلی) اینجانب موفق به آموزش وکسب گواهی پایان دوره آموزش علمی وعملی هیپنوتیزم درتنهانهادقانونی آموزش علمی ودرمانی هیپنوتیزم درایران(انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران)بعنوان نخستین گفتاردرمانگرهیپنوتراپیست ایران شده وپس ازآن بصورت گسترده مبادرت به درمان لکنت ازطریق روش تلفیقی هیپنوتیزم-گفتاردرمانی نمودم که موفقیتهای این روش درمانی درهمان زمان بصورت صوتی- تصویری وارائه گزارش،باطلاع جامعه دانشگاهی ودرمانی وعموم رسیده است.

باتوجه باین نکته که تکامل واصلاح روشهای درمانی لکنت،منطبق بانیازکلیه مراجعین وهمزمان توجه به پیشرفت علم وبروزرسانی روشها،یکی ازاولویتهاوخصوصیات روشهای درمانی میباشد،درهمین راستاتحقیقات همه جانبه ای درخصوص انواع روشهای موثرومرتبط وعلمی دردرمان لکنت انجام پذیرفته که درقالب نوشتارهای مختلف وبرپایه استنادبه تحقیقات مختلف آکادمیک درداخل یاخارج ازکشوربتدریج باطلاع مشتاقان تحول ونوآوری درروشهای درمان لکنت خواهدرسید. 

شمامیتوانیدجهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص درمان لکنت خودیاعزیزانتان،ترجیحادرساعات اداری وتوسط شماره 09118517501 (متصل به واتساپ)مستقیمابااینجانب تماس بگیرید.

باتشکرازاعتمادشما:علی جهانی،آسیب شناس گفتاروزبان وروانشناس بالینی

اولین گفتاردرمانگرهیپنوتراپیست ایران

 

ارسال دیدگاه