انواع وعلل سکته مغزی یااستروک (stroke)

انواع وعلل سکته مغزی یااستروک (stroke)

سکته مغزی به  دوصورت عمده ایسکمیک وهموراژیک دیده میشودکه هریک ازآنهازیرشاخه هایی دارندکه بصورت بسیارخلاصه آنهاراشرح میدهم:

1-سکته ایسکمیک: درصورتی که بهردلیل مانندایجادلخته خونی درجریان خون وحرکت لخته بسمت رگهای مغزی ودرپی آن انسدادعروق مغزی،انسدادعروق بدلیل بیماریهای مختلف مانندآترواسکلروز وباریک شدن مجرای رگ ویاحتی فشارخون بسیارپایین،خون کافی به مغزنرسد،امکان ایجادسکته ایسکمیک وجودداردکه درصورت گذشتن زمان بسیارکمی پس ازآن،قسمتی ازمغزکه دچارعدم وجودخون(درواقع اکسیژن وگلوکز) شده فاسدشده وکارآیی خودراازدست خواهدداد،طبعابسته به ناحیه ای ازمغزکه دچارعوارض فوق گردیده،شخص مبتلادچارعوارض حسی یاحرکتی یا توام خواهدشد.طبق آمار،سکته ایسکمیک 68 درصددرکل دنیااتفاق می افتد.

2-سکته هموراژیک: دراین نوع سکته معمولالخته ای وجودندارد،بلکه علت اصلی آن پارگی یک یاچندعدد ازشریانهای اصلی مغز بعلت فشارخون بالایابیماریهای زمینه ای میباشد.

طبعاپس ازاتفاق فوق که بسیارخطرناک ودراکثرمواردکشنده میباشد،خونریزی باشدت زیاددرمغزرخ داده وباعث آسیبهای جدی به نواحی مختلف مغزوازکارافتادگی آن خواهدشد،بهمین جهت چکاپ کامل ودائمی افرادمختلف ،خصوصاافرادباریسک بالاازلحاظ وجودوکنترل فشارخون وبیماریهای زمینه ای که میتواننددیواره رگهاراموردتاثیرقراردهند، قبل ازایجادسکته هموراژیک،اهمیت فراوان داشته ومیتواندریسک خطرراتاحدقابل توجهی کاهش دهد.طبق آمار،سکته هموراژیک 32 درصددرکل دنیااتفاق می افتد.

نکته مهم وقابل توجه این میباشدکه درکشورآمریکابدلیل توجه بیشتربه کنترل فشارخون ومهاربیماریهای زمینه ای،درصدآماری سکته های ایسکمیک وهموراژیک،بترتیب 87 درصدو13 درصدمیباشد.

لازم بذکراست که بسیاری ازعوارض حسی-حرکتی سکته های مغزی(خصوصاسکته های ایسکمیک)باعملیات توانبخشی شامل گفتاردرمانی،کاردرمانی وفیزیوتراپی قابل درمان میباشد وتسریع دردرمان باعث حصول نتایج بهتروسریعترخواهدگردید.

درمان توانبخشی ازنوع گفتاردرمانی سکته مغزی توسط اینجانب انجام خواهدشد.

نوشته:گفتاردرمانگروروانشناس بالینی:علی جهانی

تعیین نوبت:09118517501

ارسال دیدگاه