آیامیدانیدمیان ایجادلکنت وآسم آلرژیک ارتباط وجوددارد؟

آیامیدانیدمیان ایجادلکنت وآسم آلرژیک ارتباط وجوددارد؟

براساس تحقیقی علمی که دریکی ازدانشگاههای کشوردرسال1381بمنظوربررسی ارتباط میان لکنت وآسم آلرژیک،رینیت ودرماتیت انجام گردید،مشخص شدکه ارتباط معناداری میان آسم آلرژیک ولکنت وجوددارد،امارابطه معناداری میان درماتیت و رینیت ازیک طرف ولکنت ازطرف دیگرمشاهده نگردید.

لازم بذکراست این پژوهش برروی 33 فرددارای لکنت بعنوان گروه موردو57 فردبدون لکنت بعنوان گروه شاهدانجام گردید.گروههای آزمایشی فوق ازلحاظ سن،جنسیت وتحصیلات همسان بودند.

درمیان افرادفوق 27%(9نفر)مبتلابه آسم آلرژیک بودند.بعبارت دیگردرافراد دارای لکنت،وجودآسم میتواندبعنوان یکی ازعوامل مهم تاثیرگزاربرابتلا به لکنت یاتشدیدآن باشد.

نکته:درتحقیق دیگری که دریکی ازکشورهای غربی وباحضور104 فردلکنتی انجام گردید مشخص شدکه 102 نفرازآنهایااعضای خانواده شان مبتلابه نوعی آلرژی بودند.

دریک پژوهش جداگانه،باحذف شیر ازبرنامه غذایی یک فردمبتلا به لکنت که به شیرحساسیت غذایی داشته،لکنت اونیزبرطرف گردیده است.

درمنبع دیگری نیز ذکرگردیده که بسیاری ازکودکانی که دچارلکنت هستند،ازنوعی آلرژی رنج میبرند.آسم آلرژیک بدلیل اختلالات مکرری که دردستگاه تنفس فوقانی وتحتانی فردایجادمیکند،احتمالا تاثیرمنفی درایجادهماهنگی گفتاروتنفس درفردمبتلاداردکه میتواندعاملی برای تشدیدلکنت افرادباشد.

نتیجه:پژوهشهای فوق نشاندهنده اهمیت درمان یاکنترل آسم درافراددارای لکنت،بعنوان یک عامل تشدیدکننده میباشدوانتظارمیرودکه متعاقب درمان آسم،تغییرقابل توجهی درشدت یامواردوقوع لکنت ایجادشود.

نوشته:گفتاردرمانگر، محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

ارسال دیدگاه