آیاازلحاظ اضطراب اجتماعی ، بین افرادمبتلا به لکنت وافرادعادی تفاوتی وجوددارد؟ یکی ازمواردی که افرادمبتلا به لکنت باآن درگیرندمورداضطراب،شرم یاترس است که میتواندبصورت خفیف تابسیارشدیددرآنان وجودداشته باشد. این ترس دربسیاری ازمواردبحدی زیاداست که مانع عملکردنرمال روزانه،شامل کاروفعالیت اجتماعی،تحصیل،تعامل وارتباط صحیح باافراداجتماع میگردد.
Read More