شمادرگفتاردرمانی لسان خواهیدتوانست لکنت خودرابابهره مندی ازآخرین تحقیقات علمی درزمینه های گفتاردرمانی وروانشناسی درمان نمایید،کلیه مراحل درمان منحصراتوسط آسیب شناس گفتاروزبان وروانشناس بالینی وهیپنوتراپیست لکنت ،علی جهانی باسابقه بیش از24 سال تجربه بالینی انجام خواهدپذیرفت واطمینان داشته باشیدپس ازطی کلیه مراحل درمانی،فصل جدیدی درزندگی خودخواهیدگشود.